augusti 21, 2017

Positivt Beteendestöd

Positivt beteendestöd (PBS) är en vidareutveckling av tillämpad beteendeanalys (TBA). Fokus i PBS är att öka brukarens/patientens livskvalité genom att förebygga problematiska situationer, förändra de faktorer som styr de målbeteenden man valt samt att lära in nya beteenden och färdigheter genom positiv förstärkning. Positivt beteendestöd har i forskning visat sig mycket effektiv för att minska beteendeproblem hos brukare/patienter i en rad olika verksamheter och rekommenderas som insats av Socialstyrelsen och Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Positivt beteendestöd lämpar sig bra som metod på LSS-boenden, HVB-hem och inom psykiatrisk slutenvård, men även inom den vanliga grundskolan kan man arbeta med PBS både på individnivå och mer övergripande i hela verksamheten.