juli 16, 2016

Depression

Depression är mycket vanligt och ungefär var femte invånare i Östersund kommer någon gång i livet att drabbas. Symtomen karaktäriseras av en ihållande nedstämdhet och olust inför aktiviteter som man tidigare uppskattat. Stunderna av glädje minskar och tilläggsymtom av ångest, skuldkänslor, sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, rastlöshet, aptitförlust och trötthet/energilöshet är vanligt. Många drabbas också av hopplöshet och självmordstankar.

Depression utlöses ofta av en negativ livshändelse som t.ex. att en relation tar slut, en anhörig avlider eller att man drabbas av en stor motgång på jobbet eller i studierna. Symtomen kan också komma mer krypande efter en längre tid av negativa livsomständigheter. När en människa drabbas av sorg eller nedstämdhet så minskar också lusten att ta sig för saker. Detta gäller också många av de aktiviteter i vardagen som i vanliga fall skänker oss glädje. Det är här den onda depressionsspiralen börjar. Minskad lust till aktivitet leder till ökad passivitet vilket i sin tur minskar möjligheten till positiva upplevelser i vardagen. När de positiva upplevelserna blir färre ökar nedstämdheten och då de vanliga tilläggssymtomen också ökar, minskar energin att ta sig för saker ytterligare. Många undviker kontakt med vänner och familj, slutar med träning och fritidsintressen och sjukskrivning från arbete eller studier är vanligt.

Depressionens negativa sprial

När man träffar en psykolog för behandling med kognitiv beteendeterapi för depression är ofta fokus att bryta depressionsspiralen och sakta men säkert återaktivera sig i sitt liv för att på så sätt öka mängden positiva upplevelser i vardagen. Läs mer om KBT här.

Du kan också läsa mer om depression och möjliga behandlingar på 1177 Vårdguiden.